Hoạt động khác

Hướng dẫn tự đánh giá xếp loại hàng tháng CBCCVC, LĐHĐ trên hệ thống dgcbccvc.hanoi.gov.vn (P1)

Hướng dẫn cài đặt Google Drive

Hướng dẫn tải Google Drive

Giải pháp CNTT cho ngành giáo dục